Gå til hovedindhold

§1. Navn og formål.

Stk.1

Foreningens navn er Yngre Danske Urologer (YDU). Foreningens engelske navn er ”The Association of Young Danish Urologists”.

Stk.2

Foreningens formål er at skabe et uafhængigt forum i kredsen af yngre læger med speciel urologisk interesse med den hensigt at højne og fremme det videnskabelige miljø, informationsniveauet blandt kommende og nuværende urologer, det nationale samarbejde mellem de urologiske afdelinger og yde et naturligt supplement til den urologiske uddannelse. Desuden kan foreningen deltage aktivt i uddannelsespolitiske diskussioner og tiltag indenfor specialistuddannelsen i urologi i samspil med Dansk Urologisk Selskab. Endelig repræsenterer YDU de danske uddannelsessøgende i urologi i Dansk Urologisk Selskab (DUS), European Society of Residents in Urology (ESRU) og Nordic Residents in Urology (NRU).

§2. Organisation.

Stk.1

Som medlemmer i YDU kan optages yngre læger med det erklærede mål at opnå urologisk speciallægeanerkendelse, og yngre læger, der på anden vis er dedikeret til urologiske emneområder. Medicinstuderende kan optages som junior-medlemmer, der kan deltage i YDU’s arrangementer, men ikke stille op til bestyrelsesposter eller stemme til generalforsamlingen. Optagelse af medlemmer skal altid forudgås af en af bestyrelsen foretaget vurdering.

For opnåelse af medlemskab af YDU forudsættes medlemskab af DUS. Dette er ikke gældende for junior medlemmer. Ved udmeldelse af DUS bortfalder et eventuelt medlemskab af YDU automatisk.

Stk.2

Ved opnåelse af pensionsgivende slutstilling som overlæge bortfalder medlemskabet af YDU automatisk i forbindelse med førstkommende almindelige medlemsmøde. Anden udmeldelse skal ske skriftligt til YDUs bestyrelse. Kontingent betalt i indeværende år betales ikke tilbage. Medlemmer der ikke betaler kontingent i et år betragtes som udmeldte.

Stk.3

YDUs daglige ledelse varetages af en bestyrelse på op til 8 personer, som man tilstræber sammensat bredt nationalt. Herudover har de 2 yngre læge-repræsentanter fra henholdsvis uddannelsesudvalg og DUS ret til at deltage i bestyrelsesmøder som observatører.

Stk.4

Bestyrelsen konstituerer sig internt. Følgende poster fordeles:

1 Formand

1 Næstformand

1 Kasserer

2 National communication officers (NCO) for European Society of Residents in Urology (ESRU) (se også §5)

2 repræsentanter til Gruppen af Yngre Nordiske Urologer I Nordisk Urologisk Forening.

Det er muligt at bestride flere poster, dog ikke formand og kasserer samtidig. I økonomiske spørgsmål tegnes bestyrelsen udadtil af formand og kasserer. Økonomiske beslutninger skal dog tages af bestyrelsen i fællesskab.

Stk.5

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg, såfremt arbejdsopgaver eller særlige formål nødvendiggør dette. I forbindelse hermed udarbejder bestyrelsen et foreløbigt kommissorium.

§3 Valgregler

Stk.1

a: Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år i forbindelse med YDUs generalforsamling for at sikre både kontinuitet og fornyelse i YDUs arbejde.

b: Medlemmerne vælges for en 2-årig periode.

c: Alle medlemmer af YDU kan opstille til bestyrelsen. Kandidater har ret til at holde et valgoplæg på generalforsamlingen. Såfremt man ikke kan være personligt tilstede, da indberettes oplæg til YDUs siddende bestyrelse senest 7 dage før valget. Dette skal læses op af dirigenten på generalforsamlingen.

d: Såfremt antallet af kandidater ikke overstiger antallet af ledige pladser i bestyrelsen afholdes fredsvalg.

e: Ved kampvalg udpeges to uvildige valgtilforordnede blandt de menige medlemmer, som skal forestå valgprocessen. Dette indebærer ansvar for uddeling, indsamling og optælling af stemmesedler.

f: I det tilfælde, at der opstiller flere kandidater end der er ledige bestyrelsespladser, kan ikke valgte kandidater tildeles posterne 1. og 2. suppleant. Alternativt foretages separat suppleantvalg. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen men ved ind supplering i bestyrelsen vil vedkommendes bestyrelsesperiode svare til den resterende periode for det bestyrelsesmedlem der afløses.

Stk.2

Liste over opstillede kandidater offentliggøres på valgaftenen. Stemmeberettigede er YDU-medlemmer der er til stede ved generalforsamlingen. Der kan ikke brevstemmes eller stemmes pr. stedfortræder.

Stk.3

Valget foregår ved skriftlig hemmelig afstemning. Hvert medlem har én stemme.

Simpelt stemmeflertal afgør rækkefølgen af kandidater ved valget. I tilfælde af stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.

Stk.4

Navnene på de nye bestyrelsesmedlemmer offentliggøres på YDUs generalforsamling. Endvidere offentliggøres navnene i det førstkommende nyhedsbrev og på YDUs hjemmeside.

§4 Forhold til Dansk Urologisk Selskab

Stk.1

YDU er økonomisk og politisk uafhængig af DUS, men for at sikre kontinuitet og koordinering af initiativer indenfor dansk urologi skal YDU overfor DUS etablere et højt informationsniveau om planlagte aktiviteter.

Stk.2

Medlemmer af DUS kan - i det omfang der er plads - tilmelde sig og deltage i den videnskabelige del af YDU´s møder.

Stk.3

Formanden for YDU foreslås som yngre læge repræsentant i DUS, og det endelige valg foretages ved DUS’ generalforsamling.

§5 Forhold til European Society of Residents in Urology

Stk.1

YDU er repræsenteret ved to National Communication Officers (NCO) i ESRU

Stk.2

De to ESRU repræsentanter udpeges som en del af bestyrelsens interne konstituering for et år ad gangen. Udpegelsen skal finde sted på det første bestyrelsesmøde efter et valg. Der skal tilstræbes kontinuitet mht. ESRU repræsentanter så vidt det er muligt og hensigtsmæssigt.

§6 Økonomi

Stk.1

Det nødvendige økonomiske grundlag for foreningens drift og aktiviteter søges tilvejebragt gennem et årligt medlemskontingent, aftaler om sponsorering med medicinalindustrien og/eller private fonde, samt via støtte fra DUS.

Stk.2

a: Medlemmer af bestyrelsen har ret til økonomisk dækning af transportudgifter og eventuelle andre aftalte udgifter i forbindelse med varetagelse af deres funktion i YDU eller ESRU

b: Såfremt det ligger indenfor foreningens økonomiske muligheder, vil medlemmer, kunne få rejseomkostninger i forbindelse med YDU´s aktiviteter dækket. Dette aftales med bestyrelsen.

Stk.4

Såfremt der økonomisk er mulighed derfor, uddeler YDU i forbindelse med årsmøderne én til to gange om året et boglegat, og et antal rejselegater, som alle uddeles i forbindelse med de almindelige medlemsmøder. Ansøgningsfrister fremgår af nyhedsbrev og -mails. For de rejselegater kræves som minimum en skriftlig rapport efter begivenheden.

Stk.5

Såfremt bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt kan YDU råde over egen konto til mindre beløb. Eventuelle midler forvaltes af bestyrelsen idet kasseren har ansvaret for den daglige drift.

Stk. 6

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

Stk.7

Kontingentets størrelse kan ændres på generalforsamlingen.

Stk.8

Hver andet år vælges en intern revisor som ikke sidder i bestyrelsen.

 

§7 Aktiviteter

Stk.1

Det tilstræbes at afholde enten to årlige halvdagsmøder eller ét årligt heldagsmøde, som består af henholdsvis en videnskabelig og en social del. Deltagelse er om muligt gratis for medlemmerne.

Stk.2

YDU kan beskæftige sig med kursusvirksomhed i eget regi eller i samarbejde med andre selskaber eller foreninger.

Stk.4

Via bestyrelsen kan YDU deltage i koordinering af landsdækkende videnskabelige projekter, ligesom der kan etableres udvalg med henblik på udarbejdelse af specialerelevante review-artikler, deltagelse i kvalitetssikringsprojekter m.m.

Stk.5

Bestyrelsen tegner foreningens holdninger udadtil vedrørende uddannelsesspørgsmål, såfremt det pågældende spørgsmål har været gjort til genstand for diskussion i bestyrelsen eller ved et af foreningens møder.

Stk.6

Bestyrelsen kan på eget initiativ tage nye områder op, såfremt disse ikke åbenlyst strider imod foreningens eller medlemmernes interesser.

Stk.7

a: YDU skal afholde generalforsamling en gang årligt.

b: Samtlige medlemmer skal indkaldes til generalforsamling med senest en måneds varsel.

c: Dagsorden skal udsendes til samtlige medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

§8 Ændring af vedtægter

Stk.1

Ændring af vedtægter finder sted i forbindelse med YDUs generalforsamling.

Stk.2

Forslag til ændringer af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 uger før generalforsamlingen. Ændringsforslagene skal udsendes til samtlige medlemmer senest 14 dage før YDU’s generalforsamling.

Stk.3

Vedtagelse af ændring af vedtægter kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 4

Foreningens opløsning kræver vedtagelse på en generalforsamling hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Beslutningen skal træffes med mindst 2/3´s flertal.

Ved foreningens opløsning tilfalder eventuelle tilbageværende midler DUS. 

 

Godkende 18.11.2021

x

Om YDU

YDU - Yngre Danske Urologer

Formand: Sara Tolouee

Læs mere om foreningen her

Se resten af bestyrelsen her

Meld dig ind