Gå til hovedindhold
Mødedato
28-01-2021

Sted: Teams.

Deltagere: Andreas, Pernille, Frederikke, Ina, Majken, Qayssar, Charlotte, Katrine, Andrea.

Afbud: Sara

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

 1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Andreas. Referent: Andrea

 

 1. Godkendelse af sidste møde referat
 • Mødet fra d. 16/11-2020.

Referat godkendt.                   

 

 1. Opfølgning på sidste møde:
 • Sponsorat fra Ipsen fra årsmødet? (Ina)

          Afventer penge, Ina har rykket. Midler er søgt via Marianne.

 

 • Facebook-rettigheder til Frederikke (Andreas)

Udskydes til næste gang. Andreas arbejder på det.

 

 • Underskrift af seneste referat med konstituering?

Der skal underskrives på papir og skannes, så næste kan skrive under. Der startes i Herlev. Skal ende hos Ina.

 

 1. Nyt fra undergrupper:

 

  1. Formand (Andreas)

Uddannelsesudvalget arbejder med at se på fremtidens uddannelse af urologer i et større perspektiv – større pågående arbejde, der vil komme mere info om.

   • Uddannelse i region syd

Den aktuelle situation diskuteres. Andreas har taget det videre til DUS. 

 

  1. Næstformand (Frederikke)

Intet at tilføje.

 

  1. Webmaster
   • Update fra webmaster (Frederikke)

Den nye hjemmeside er oppe at køre [referent: Stor tak til Frederikke for hvor flot det er blevet]. Hjemmesiden kan bruges uden at være logget på. Andrea og Majken har mulighed for at oprette Febu-arrangementer. At melde sig ind i YDU via en formular på hjemmesiden vil kun skabe problemer - for fremtiden skal man melde sig ind i YDU via LVS. De aktuelle YDU-medlemmer skal desværre også melde sig ind igen, da vi ikke har nok oplysninger om dem til at gøre det for dem.

Aktuelle YDU vedtægter angående ind- og udmelding harmonerer ikke med de muligheder vi aktuelt har – dette skal der arbejdes på frem mod næste generalforsamling, se desuden pkt.7.

 

Kommentarer / ønsker til indhold / opdatering af indhold kan sendes til Frederikke.

 

  1. NRU

Status på kommende nye begivenheder og arrangementer (Katrine)

   • 3. juni 2021 - residents day, online

Ina: der er et sponsorbeløb på YDU-kontoen, som er med lidt uvis øremærkning, formentlig til NRU. Katrine (og Sara) får information om dato og eksakte beløb mhp. at kontakte sponsor.

Katrine: Programmet er stort set lagt og kun 1 speaker mangler. I DK vil der blive planlagt 2 steder, hvor man kan se arrangementet sammen (Herlev og Århus), hvis det bliver lovligt at mødes til den tid. Ellers vil det kunne tilgås hjemmefra.

Der arbejdes med det endelige budget og herefter sponsoransøgning.

 

  1. ESRU (Majken, Pernille)

Det ligger lidt stille. EAU er planlagt til juli i Milano. Det er endnu uvist om der kommer Residents Day.

 

  1. FEBU (Andrea - Øst, Majken - Vest)
   • Sponsoraftaler
   • Kommende events

Vest: Majken og Ina er i gang med at overtage fra Marianne. Seneste møde i dec. online om peniscancer gik godt. Både deltagelse fælles fra afdelinger og individuelt hjemmefra. Det positive ved online-febu er bedre muligheder for deltagelse fra mere perifere sygehuse, både kursister og undervisere.

Øst: 4. udgave af online febu er gennemført med fin deltagelse. Planlægning af resten af foråret går lidt trægt pga. den aktuelle coronasituation.

 

  1. Uddannelsesudvalget (Andreas)

Intet yderligere.

 

 1. Årsmødet

Som udgangspunkt fastholdes programmet. Diskuteres videre til næste bestyrelsesmøde.

 

 1. Fremtiden?
  • LVS-medlemskab
  • Kontingent

Krav for LVS-medlemskab er opfyldt (mindst 25 lægelige medlemmer, foreningen skal være min. 3 år gammel, der skal holdes regelmæssige bestyrelsesmøder). YDU skal indsende ansøgning om medlemskab af LVS, som skal godkendes til repræsentantskabsmøde i nov. 2021. Fordi alle vores medlemmer er medlem af DUS har de allerede betalt 200 kr. for håndtering af kontingent via LVS, disse skal således ikke betales igen.

 

Indtil tilmelding via LVS er oppe at køre, så kan nye medlemmer tilmelde sig midlertidigt via kontaktformular på hjemmesiden. Således kan der allerede nu henvises interesserede til www.ydu.dk

 

Der oprettes en arbejdsgruppe  bestående af Andreas, Frederikke og Ina

 

 

 1. Næste møde dato

Tentativt ugen før påske – Andreas melder forslag til datoer ud.

 

 1. Evt.

Der tales om at danne 2 grupper (øst og vest) mhp. at arbejde lokalt med idéer om hvordan vi får udbredt kendskabet til YDU og får flere medlemmer. Desuden forslag til emner vi har lyst til at arbejde med i YDU i fremtiden.

x

Om YDU

YDU - Yngre Danske Urologer

Formand: Sara Tolouee

Læs mere om foreningen her

Se resten af bestyrelsen her

Meld dig ind