Gå til hovedindhold
Mødedato
20-09-2019

 

Referat - YDUs bestyrelsesmøde d. 20.09.19 kl. 19-20.15

Mødested: Rishospitalet konferencelokale urinvejskirurgisk afd.

 

Deltagere: Pernille, Peter, Andreas, Mie, Ditte, Sara, Andrea

Afbud: Marianne, Maria

Ordfører: Peter

Referent: Andrea

 

 1. Opfølgning på sidste møde:
  1. Kommende kontingent opkrævning: Udvælgelse af tovholder

Kontakte lægeforeningen inden årsskiftet og få meldt ud til medlemmerne, at de vil blive opkrævet kontingent fra næste år (sommer), såfremt de fortsat ønsker medlemskab - hvem der følger

op på dette?

Deadline: Medio november 2019

Pernille sender opdateret medlemsliste til Andreas.

Andreas sender mail til medlemmer og kontakter Lægeforeningen igen. Til generalforsamlingen skal der også gøres opmærksom på, at det tidligere vedtagne kontingent vil blive opkrævet i 2020.

 

 1. Status YDU 1- dags symposium:
   • Deltagerantal
   • Økonomi, kigge på budgettet
   • Ekstra tilmelding efter tilmelding (Linea Blichert-Refsgaard)

 

35 tilmeldte før deadline. Der er søgt sponsormidler til 30 pladser. Ekstraordinært er det besluttet, at YDU betaler kursusudgifterne for de ekstra 5, da dette er første gang 1-dags symposiet afholdes, og det ønskes, at det bliver så stor succes som muligt.

Da 3 af de først tilmeldte har meldt tilbage, at de ikke behøver overnatning, kan 3 af de 5 sidst tilmeldte få betalt deres overnatning. De sidste 2 ekstra tilmeldte er informeret ved mail fra Pernille, at de må få afd. til at betale overnatning.

 

Der er sendt mail ved Pernille og ved sekr. i DUS med påmindelse om, at deltagere også skal tilmelde sig DUS og selv hæfter for kursusafgift og overnatning ved manglende fremmøde.

 

Der har været forespørgsel fra en sponsor om de må tage 2 deltagere med. Der er kun budgetteret med 1 sponsor-deltager. Enighed om at alle sponsorer skal informeres om at denne forespørgsel er kommet og høre om der er interesse fra andre sponsorer i at tage en ekstra deltager med -  sponsorerne skal i så fald selv betale.

Andreas skriver fællesmail til sponsorer ang. dette og desuden information om at Conference Care på Hesselet vil kontakte alle sponsorer med oplysninger om lokaler og tidspunkt for opstilling.

 

Pernille vil skrive til alle foredragsholdere med reminder og ønske om at få tilsendt take-home-messages til afslutning.

 

Andreas som er moderator ved case-diskussionen vil kontakte de relevante foredragsholdere.

 

Ditte vil stå for takkegaver og boglegat.

 

Forespørgsel fra YDU-medlem, som har tilmeldt sig for sent, om deltagelse i YDU-dagen. Enighed om at give lov til dette, hvis medlemmet selv betaler kursusafgift og overnatning.

 

 1. Kort nyt fra undergrupper:

 

  1. YDU – formandsposten (Pernille):

 

   • Hvem stiller op som ny formand
   • Formandspost og DUS post drøftes

Andreas udtrykker interesse i at stille op, når den nye bestyrelse skal konstituere sig, hvilket den nuværende bestyrelse bakker op om.

Pernille har modtaget forespørgsel fra DUS, om hun vil fortsætte sit arbejde i DUS bestyrelsen. Der er enighed om, at selvom kontinuitet er vigtigt, så er der tidligere taget beslutning i YDU-bestyrelsen om, at posten besættes af YDU-formanden, og dette holdes der fast i.

 

  1. Webmaster:
   • Problemer med at ligge opslag ud på YDU FB hjemmeside (Pernille)
   • Skal der oprettelse en Twitter profil?

Andreas vil følge op på om folk stadig har rettigheder. Ellers kan oplæg stadig sendes til Andreas.

Diskussion om Twitter og andre sociale medier udskydes til der kommer ny bestyrelse og ny webmaster.

  1. Kassererposten:
   • Udvælgelse af ny kasserer, tilbagemelding fra Marianne iht. om Line Grønbech er medlem af YDU og DUS

Marianne arbejder med Line, så bestyrelsen beder hende om at følge op på dette punkt.

Ny kasserer vælges, når den nye bestyrelse konstituerer sig.

 

  1. NRU (Sara og Marianne)

 

   • Status næste NRU møde juni 2020 iht.:
   • Sponsorer (er der sat møde op med Jo-Jaqueline?)
   • Lokalisation

Park Inn er booket. Der er skypemøde i oktober mhp. status på speakers og planlægning af at søge sponsorer.

Peter foreslår at lave program nu med speakers noteret som ”to be announced”, så der kan tages hurtigere kontakt til sponsorer, inden de lægger budget for næste år.

Sara går videre med dette.

Ang. møde med firmaet Kyowa Kirin ved Jo-Jaqueline vil Sara tage kontakt til Marianne og lave aftale.

 

  1. ESRU
   •  Nye repræsentanter – Andreas og Sara? Deltagelse i ESRU Prag sept.? 

Den nye bestyrelse vælger 2 medlemmer og tager derefter kontakt til Peter mhp. tilbagemelding til ESRU.

 

  1. FEBU

FEBU vest: (Marianne): næste møde?

Punkt udskydes.

FEBU øst: (Andreas): næste møde?

Næste møde d. 27/11-19 med underviser fra mikrobiologisk afd.

 

Fortsætter Andreas og Marianne som FEBU tilrettelæggere?

Indtil videre forventes både Andreas og Marianne at fortsætte. Må tages op til revidering efter generalforsamling.

 

 

 1. Evt.

4 bestyrelsesposter på valg (Pernille, Peter, Ditte, Maria) og 2 suppleantposter på valg (Mie, Sara). Desværre (men forståeligt) stiller kun Sara op igen.

Der er tilkendegivelser fra flere, som er interesserede i at stille op.

Pernille og Andreas vil planlægge/styre generalforsamlingen sammen.

 

 1. Næste mødedato skypemøde

Fastlægges af den nye bestyrelse.